Prejsť na obsah

STANOVY

PREAMBULA

/ K.U.K.o = KONEČNE UŽ KONAJME /

1. K. U. K. o., o. z. je nezávislým občianskym združením fyzických osôb v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
2. Je združením občanov, ktorých spoločným úsilím je vytvoriť podmienky pre kvalitnejšie poskytovanie služieb v oblasti integrácie, vzdelávania, rehabilitácie, kultúry, športu, spoločenského diania, aktívneho relaxu zdravotne postihnutým deťom a dospelým. Prvoradým cieľom je vytvoriť zdravé jadro, ktoré by ľudsky a duchovne formovalo a pomáhalo deťom a dospelým vybrať si z ponúkaných aktivít a zapojiť sa do nich.
3. Je otvoreným združením pre každého občana bez rozdielu veku, pohlavia, rasy, politickej, národnej, či inej príslušnosti.
4. Otvorene bude spolupracovať s občianskymi združeniami, organizáciami a inštitúciami, ktoré súhlasia s touto Preambulou a Stanovami, rešpektujú ich a stotožňujú s činnosťou a napĺňaním jeho cieľov.
5. Bude zachovávať vo svojej činnosti spoluprácu s Mestom Trenčín a VÚC TSK vo všetkých oblastiach uvedených v bode 2.
6. K. U. K. o., o. z. sa bude riadiť zákonmi platnými v Slovenskej republike.

V Trenčíne, 12. 2. 2010

....................................................................................................................


K. U. K. o., o. z.

S T A N O V Y


Trenčín 2010
Článok I.
Základné ustanovenia

Názov občianskeho združenia je K. U. K. o., o. z. /ďalej len K. U. K. o., o.z./.
Sídlom: K. U. K. o., o. z. je:

Adresa:
K. U. K. o., o. z.
Soblahovská 21/30, 911 01 Trenčín

Článok II.
Cieľ a činnosť


Cieľom združenia je vytvoriť podmienky pre kvalitnejšie a kvantitatívnejšie poskytovanie služieb v oblasti integrácie, vzdelávania, rehabilitácie, kultúry, športu, spoločenského diania, aktívneho relaxu zdravotne postihnutým deťom a dospelým. Prvoradým cieľom je vytvoriť zdravé jadro, ktoré by ľudsky a duchovne formovalo a pomáhalo obyvateľom Trenčína a jeho okolia nájsť svoje miesto v živote a spoločnosti, vybrať si z ponúknutých kultúrnych aktivít a zapojiť sa do jeho činnosti.
Vytvoriť podmienky pre vznik centra integrácie a rehabilitácie .
Poskytovať odbornú, poradenskú a servisnú službu zdravotne postihnutých.
Vytvárať ekonomické, materiálno-technické, personálne a odborné podmienky na činnosť K. U. K. o., o.z. a jej zložiek.
Vytvoriť pravidelnú a nepravidelnú činnosť oblasti integrácie, rehabilitácie, spoločenského života a telesnej kultúry, jej rozširovanie podľa potrieb a záujmov obyvateľov bez akýchkoľvek rozdielov.
zachovať spoluprácu s Mestským úradom Trenčín a Mestom Trenčín, VÚC TSK
zabezpečovať informácie o dianí v K. U. K. o., o.z. v meste pre obyvateľov a pre jeho návštevníkov, pre obyvateľov TSK a SR
aktívne využívať voľný čas detí, mládeže a dospelých, prezentovať kultúrne a duchovné hodnoty
vytvárať možnosti pre amatérsky šport, upevňovanie zdravia obyvateľov a zvyšovanie ich fyzickej a psychickej zdatnosti
pripravovať športové súťaže, organizovať kultúrne, športové a spoločenské podujatia
organizovať rekreačné a kondičné aktivity pre deti a mládež, školenia s protidrogovou tematikou, boja proti fajčeniu a alkoholizmu, proti akejkoľvek závislosti
pomáhať telesne a mentálne postihnutým deťom a dospelým pri ich zapojení sa do spoločenského a kultúrneho diania a uľahčiť im ich integráciu medzi zdravých občanov
spolupracovať pri vytváraní priestorových podmienok pre telesne a mentálne postihnuté deti a dospelých
spolupracovať so školami a materskými školami pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacej činnosti a podporovať a rozvíjať ich poznanie
Cieľovú skupinu v konečnej fáze realizácie predstavujú deti, mládež, dospelí a starší občania, v prvom rade však deti a občania všetkých vekových kategórií so zdravotným postihnutím.
v zmysle zákona č. 095/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov poskytovať sociálne služby pre telesne postihnuté deti a mládež formou denného stacionára, spojené so sociálnou rehabilitáciou.
zabezpečiť pre telesne postihnuté deti a mládež prepravnú službu.

Článok III.
Členstvo K. U. K. o., o.z.


Členstvo je dobrovoľné, môže byť individuálne a kolektívne.
Členom sa môže stať každý, kto súhlasí s Preambulou a Stanovami, stotožňuje sa s cieľmi a činnosťou.
Členom K. U. K. o., o.z. môže byť fyzická i právnická osoba.
Zánik členstva v K. U. K. o., o.z. je podmienený:
vystúpením
vylúčením
úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby
zánikom K. U. K. o., o.z.

Článok IV.
Práva a povinnosti členov


Členovia majú právo:
podieľať sa na činnosti K. U. K. o., o.z.
predkladať návrhy, pripomienky a podnety k činnosti K. U. K. o., o.z.
byť informovaný o činnosti Predsedníctva K. U. K. o., o.z.
Členovia majú povinnosti:
dodržiavať stanovy K. U. K. o., o.z.
plniť uznesenia
aktívne sa podieľať na činnosti K. U. K. o., o.z.
riadne a zodpovedne vykonávať funkciu, ktorú prijali
chrániť, zveľaďovať a opatrovať majetok K. U. K. o., o.z.


Článok V.
Orgány K. U. K. o., o.z.

Orgánmi K. U. K. o., o.z. sú:
Valné zhromaždenie – členovia združenia
Predsedníctvo /štatutári združenia/  

Článok VI.
Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je tvorené všetkými členmi združenia nad 18 rokov veku. Právnická osoba je zastúpená svojimi štatutárnym zástupcom.
Zasadanie Valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej však jeden krát ročne. Predsedníctvo zvoláva Valné zhromaždenie aj vtedy, ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov združenia nad 18 rokov veku. Valné zhromaždenie predkladá predsedníctvu návrhy o zániku, zlúčení, alebo zmene stanov združenia.
Valné zhromaždenie ďalej:
navrhuje stanovy združenia , resp. zmeny a doplnky
vytvára rozpočet a správu o hospodárení združenia


Článok VII.
Predsedníctvo /štatutárny orgán/


Predsedníctvo /štatutárny orgán/ je výkonným orgánom K. U. K. o., o. z.., ktorý zabezpečuje činnosť K. U. K. o., o.z. podľa koncepcie, schválenej Valným zhromaždením.
Predsedníctvo /štatutárny orgán/ má najmenej 2 členov, ktorých funkčné obdobie je štvorročné, pričom môžu byť do funkcie zvolení aj opätovne. Predsedníctvo /štatutárny orgán/ volí a odvoláva Valné zhromaždenie. Predsedníctvo /štatutárny orgán/ sa schádza podľa potreby. Jeho rokovania riadi a zvoláva predseda /štatutár/.
Predsedníctvo /štatutárny orgán/:
vypracúva plán činnosti a navrhuje rozpočet K. U. K. o., o. z.
schvaľuje správu o činnosti a hospodárení K. U. K. o., o. z.
rozhoduje o hospodárení s prostriedkami K. U. K. o., o. z.
realizuje zmenu stanov, ich zmeny a doplnky K. U. K. o., o. z.
riadi a zabezpečuje činnosť K. U. K. o., o. z.
zvoláva a pripravuje rokovania Valného zhromaždenia
rozhoduje o zániku K. U. K. o., o. z.
pozýva na svoje zasadnutia zástupcov jednotlivých zložiek
zastupuje K. U. K. o., o. z. navonok
rozhoduje o prijatí a vylúčení členov združenia
štatutárny zástupca – predseda K. U. K. o., o.z. je oprávnený samostatne konať v mene K. U. K. o., o. z., riadiť činnosť združenia a zabezpečovať spoluprácu s inými mimoriadnymi organizáciami.

Článok VIII.
Hospodárenie K. U. K. o., o. z.


Majetok K. U. K. o., o. z. tvoria dobrovoľné peňažné a nepeňažné príspevky fyzických a právnických osôb, dobrovoľné členské príspevky, dotácie, dary, účelové dotácie, výnosy z komerčných akcií K. U. K. o., o. z., granty a príjmy z vlastnej činnosti. K. U. K. o., o. z. môže nadobúdať prostriedky aj od zahraničných sponzorov fyzických i právnických. K. U. K. o., o. z. pre doplnenie príjmov vyvíja v zmysle živnostenského zákona a na základe vydania živnostenského listu v malom rozsahu podnikateľskú činnosť.

Článok IX.
Organizačné zásady a vnútorné vzťahy


Rehabilitačná, výchovná, lekársko-odborná, športová, telovýchovná, turistická, kultúrna, spoločenská a iná činnosť sa uskutočňuje v jednotlivých zložkách.
Medzi predsedníctvom K. U. K. o., o. z. a jednotlivými zložkami je rovnoprávny vzájomný vzťah.
Zložky nemajú právnu subjektivitu.
Zložkám sa prideľujú získané finančné prostriedky i hmotný majetok podľa ich potrieb a možností.

Článok X.
Zánik K. U. K. O.,
o. z.

K. U. K. o., o. z. zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením.
Pri likvidácii K. U. K. o., o. z. sa najprv uhradia všetky pohľadávky a záväzky K. U. K. o., o. z. O naložení s ostatným hnuteľným i nehnuteľným majetkom rozhodnú po vzájomnej dohode členovia K. U. K. o., o. z. nad 18 rokov a prednesú svoje odporúčanie predsedníctvu.

Článok XI.
Záverečné ustanovenie
Návrh týchto stanov o. z. bol prerokovaný a schválený na zasadnutí Valného zhromaždenia K. U. K. o., o. z. dňa 10. 02. 2010 v Trenčíne.

V Trenčíne 12. 02. 2010

....................................................................................................................

S P R Á V N A   R A D A

predseda       Mgr. Patrícia Hamříková
podpredseda
 Vladan Hamřík
členovia
        Jaroslav Oláh
                   Peter Malo
                   MUDr. Miroslav Malay
                    Branislav Zubričaňák
čestní členovia Regina Ovesny Straka
                    Martin Dejdar
                   Mariana Kuhloffelová
odborný garant MUDr. Miroslav Malay
fyzioterapeuti
Mariana Kleinová
                   

Návrat na obsah